கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தில் அதிகளவான சிங்கள மாணவர்கள் சேர்க்கப்படுகின்றனர்: சீ. யோகேஸ்வரன்

பல்கலைக்கழகங்களில் பௌத்த, கிறிஸ்தவ மற்றும் இஸ்லாமிய பீடங்கள் காணப்படுகின்றன. எனினும், இந்து பீடங்கள் இதுவரையில் நிறுவப்படவில்லை.

கிழக்கு பல்கலைக் கழகத்தில் விரிவுரையாளர்களுக்கு தட்டுப்பாடு நிலவி வருகின்றது என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். நாடாளுமன்றில் வரவு செலவுத் திட்ட விவாதத்தில் கலந்து கொண்ட போது அவர் இதனைத் தெரிவித்துள்ளார்.

Related Posts:

«

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *