‘நிலம்’ என்பது குறிஞ்சி, பாலை, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என ஐந்தும்

மருதம்: வயலும் வயல் சார்ந்த நிலமும்

நெய்தல்: கடலும் கடல் சார்ந்த நிலமும்

குறிஞ்சி: மலையும் மலை சார்ந்த நிலமும்

பாலை: முல்லையும் குறிஞ்சியும் திரிந்து வெம்மை உற்ற நிலம்

மருதம்: வயலும் வயல் சார்ந்த நிலமும்


நெய்தல்: கடலும் கடல் சார்ந்த நிலமும்


முல்லை: காடும் காடு சார்ந்த நிலமும்


குறிஞ்சி: மலையும் மலை சார்ந்த நிலமும்


பாலை: முல்லையும் குறிஞ்சியும் திரிந்து வெம்மை உற்ற நிலம்


Related Posts:

«

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *